Inženýrská činnost

Pro své klienty zajišťujeme výkon inženýrské činnosti a stavebního dozoru investora. Činnost je vykonávána autorizovanou osobou dle zák č. 360/92Sb. Rozsah činnosti je dán smlouvou a může zahrnovat:

  • Příprava stavby
    • Zadávání vypracování projektové dokumentace, konzulatece rozpacované PD a zajištění stavebního řízení a vydání stavebního příp. územního povolení.
  • Realizace stavby
    • Vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Výkon stavebního dozoru, příp. výkon zodpovědné osoby - koordinátora stavebních prací při stavbě zajišťované svépomocí s částečným zajišťováním subdodávek řemesel. Vypisování kontrolních dnů a koordinačních porad stavby, přebírání prací, protokolární převzetí díla.
  • Zajištění činnosti po dokončení stavby
    • Protokolární převzetí stavby, zajištění kolaudačního řízení, odstranění příp. vad a nedodělků, závěrečné vyhodnocení.